Pojištění zavazadel

Při cestování může dojít nejen k úrazu a zranění, ale také ke zničení nebo poškození vašich předmětů, proto je případně vhodné přistoupit k pojištění zavazadel, které tento problém může vyřešit. Pojištění zavazadel souvisí s náhlým a nečekaným zničením předmětu té které pojistné události, hodí se např. v případě, kdy je škoda způsobena požárem, výbuchem či krupobitím, při zásahu blesku či působením vichřice a laviny. Dále může být příčinou poškození povodeň, zemětřesení, pád stromů, náraz při nehodě vozidla, nebo se může jednat o poškození kouřem či nadzvukovou vlnou. Pojištění se dále vztahuje na případy odcizení předmětu jak při loupežném přepadení, tak při krádeži vloupáním, ačkoliv je tento způsob spojen s několika podmínkami, které musí být dodrženy. Předmět pojištění musí být v době odcizení uschován v chráněném uzamčeném prostoru, jedná se např. o zavazadlový prostor daného dopravního prostředku.

Co může být předmětem pojištění

Jestliže hovoříme o předmětu pojištění, jedná se zpravidla o osobní věci pojištěného člověka, které se liší v závislosti na tom, kam daná osoba cestovala a za jakým účelem. Předmětem pojištění rozumíme věci, které si pojištěný člověk vzal s sebou na cesty, jedná se však také o věci, které získal při samotném cestování, musí ovšem prokázat, že je opravdu sám pořídil.

Co nemůže být předmětem pojištění

Jestliže se rozhodnete cestovat a chcete se pojistit, mějte vždy na paměti, že některé předměty pojištěny být nemohou a v takovém případě nelze uplatnit nárok na náhradu při poškození. Jedná se například o vaše doklady, cennosti, pojištění se rovněž nevztahuje na jakékoliv letenky či jízdenky do dopravních prostředků, stejné podmínky platí i pro cenné papíry a peníze. Předmětem pojištění se také nemohou stát nosiče záznamů, jako je např. CD či DVD, pojistit nelze ani na nich uložené záznamy. Další z nepojistitelných věcí je jakákoliv starožitnost, na ty se totiž pojištění nemůže vztahovat, stejně jako na zdravotnické přístroje. Předmětem pojištění se nemůže stát ani jakékoliv motorové vozidlo ani dopravní prostředek, to se týká i vybavení vozidel a veškerého souvisejícího příslušenství. Jestliže jste milovníci zvířat a máte strach, že se vašim miláčkům při cestování něco může stát, bude na místě jistá opatrnost, protože ani zvířata nemohou být předmětem pojištění. Mezi předměty pojištění nezařazujeme ani věci, které potřebujete k výkonu povolání.

Kdy pojištění nelze uplatnit

Při vzniku pojistné události může nastat situace, na kterou se vaše pojištění nemusí vztahovat, měli byste proto být o takových případech informováni. Jedná se například o škody, které byly způsobeny srážkou nebo i působením vlhkosti nebo plísní na předmět pojištění. Totéž platí při škodách vzniklých působením pronikáním podzemních vod a poškozeních spojených s tímto problémem. Pojištění neplatí také v případě, že předmět pojištění byl vystaven nepříznivému počasí, ohni nebo velkému žáru, dešti nebo i sněhu. V těchto případech pojišťovna není odpovědná ani za škody, které vznikly působením jaderné energie, působením záření, stejná pravidla platí pro radioaktivní kontaminaci. Jestliže vám byl předmět pojištění odcizen např. ze stanu, pojištění v tomto případě nelze uplatnit. Stejné podmínky platí i pro škody vzniklé při přepravě letadlem.